PHOTOGRAPHY

CATEGORY: PHOTOGRAPHY

การถ่ายภาพคือการบันทึกความทรงจำจากอดีตไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ทำให้คุณจดจำช่วงเวลาดีๆที่จะมองย้อนกลับไปในปัจจุบันการถ่ายภาพมีการพัฒนาไปมากและมีกล้องที่สามารถถ่ายภาพสวย ๆ และเลือกรูปถ่ายได้ ถ่ายไม่ดีก็ลบไม่เหมือนสมัยก่อนที่ใช้กล้องฟิล์มที่ต้องรอรอเมื่อถ่ายเสร็จ แต่การถ่ายภาพให้ดีจะต้องมีด้วย